شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
پانزدهمین سال متوالی برگزاری اردوهای جهادی توسط بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی